Τεχνικές Υπηρεσίες

 • Υπηρεσίες συντηρητή για Δωμάτια, Ξενοδοχεία, Κατοικίες και Καταστήματα.
 • Υδραυλικές & ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.
 • Οικοδομικές εργασίες μικρής κλίμακας (πχ Ξηρά δόμηση γυψοσανίδες)
 • Τοποθέτηση, συντήρηση και αντικατάσταση πιεστικών αντλιών και περιφερειακών τους.
 • Κατασκευή αυτοματισμών για συστήματα θέρμανσης.
 • Σύνδεση ξυλόσομπας-λέβητα με καλοριφέρ.
 • Σύνδεση συσκευών: πλυντηρίου, κουζίνας, θερμοσίφωνα.
 • Συναρμολόγηση έτοιμων μικρό επίπλων.
 • Τοποθετήσεις τηλεοράσεων, χρηματοκιβωτίων κτλ.
 • Επισκευές ηλεκτρονικών υπολογιστών.
 • Εγκατάσταση ενσύρματων δικτύων. (για Η/Υ, κάμερες κτλ)
 • Εγκατάσταση δικτύων τηλεφωνίας. (τηλεφωνικά κέντρα voip κτλ)
 • Εγκατάσταση ασύρματων (WiFi) δικτύων.

Εκτός ωραρίου εξυπηρέτηση σε επείγουσες βλάβες!!!